برگزاری اتاق فکر سازمان های شهرداری مشهد

سال 1398 یک طرح پژوهشی را با عنوان برگزاری جلسات اتاق فکر شهرداری مشهد تدوین کردیم و به مرکز نوآوری شهری ارائه دادیم. این طرح پژوهشی مورد تایید قرار گرفت و 48 جلسه اتاق فکر برگزار شد. شرحی از این پژوهش: شهرداری به عنوان یک ارگان بزرگ در مدیریت شهری و توسعه خدمات شهری ، همواره نیازمنده بهره جویی از عناصر تاثیر گذار شهر است. اما پراکندگی این افراد در اصناف و تخصص های متنوع ادامه مطلب…

دانشگاه برای کارخانه

از اواخر سال 1398 افتخار داشتیم به عنوان دبیر باشگاه دانشگاهیان خانه صنعت و معدن خراسان رضوی به مدت دوسال فرآیند هایی را برای ارتباط دانشگاه و صنعت فراهم نماییم. دانشگاه برای کارخانه و کارخانه برای دانشگاه پلتفرمی طراحی شده برای تحقق این ارتباط است. درباره باشگاه دانشگاهیان خانه صنعت و معدن: باشگاه دانشگاهیان خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با هدف ایجاد یک فضای تعاملی و مدون جهت ارتباط واحد های صنعتی و دانشگاه ادامه مطلب…