مسیر دســترسـی به تولید کننـدگان خـلاق و کـوچـک
حمایت از تولیدکنندگان کوچک به دلیل پراکندگی نیازهای ایشان تا کنون توسط واحدهای مختلف دولتی و خصوص انجام شده است. نشانی قصد دارد با طراحی یک مسیر برای بازاریابی محصولات تولیدکنندگان کوچک و خلاق سفارشات جزئی و عمده را مورد هدف قرار دهد.