کارخانه های نوآوری ایران

ایجاد جامعه ای از مدیران کارخانه های نوآوری کشور

کارخانه های نوآوری در با هدف ایجاد و سازماندهی اکوسیستم های نوآوری و خلاقیت در جای جای کشور ایجاد شده اند و اما حلقه مفقوده ایجاد یک جامعه و اکوسیستم بزرگتر از این کارخانجات بود، نشانی این مهم را برنامه ریزی و اجرا نمود درباره رویداد هم اندیشی مدیران کارخانه ادامه مطلب…