برگزاری اتاق فکر سازمان های شهرداری مشهد

سال 1398 یک طرح پژوهشی را با عنوان برگزاری جلسات اتاق فکر شهرداری مشهد تدوین کردیم و به مرکز نوآوری شهری ارائه دادیم. این طرح پژوهشی مورد تایید قرار گرفت و 48 جلسه اتاق فکر برگزار شد. شرحی از این پژوهش: شهرداری به عنوان یک ارگان بزرگ در مدیریت شهری ادامه مطلب…